Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin zakupów

     

Regulamin zakupów
 

Rozdział I. Postanowienia wstępne

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (e-sklep) zwierzoland.pl (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Właścicielem Sklepu jest: PHU AMRO Marcin Rowiński zarejestrowany w CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIP 9511010228, 02-784 Warszawa ul. Dembowskiego 3/14
 5. Miejsce prowadzenia sklepu to 02-795 Warszawa ul. Braci Wagów 4 

§ 2. Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,
  2. Sprzedawca – właściciel Sklepu,
  3. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: http://www.zwierzoland.pl
  4. Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,
  5. Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  6. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.
  7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
       

 3. Ceny i oferty promocyjne

 1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

  

Rozdział II. Składanie i realizacja zamówienia

§ 1. Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 3. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 4. Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. e-mailem na adres zwierzoland@zwierzoland.pl
  3. zamawiając telefonicznie 601398563
 5. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
 6. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:
  1. dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,
  2. łączna cena brutto,
  3. sposób i termin zapłaty,
  4. sposób i termin realizacji zamówienia,
  5. prawo odstąpienia od umowy 
  6. informacja konsumencka.

8. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

9. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.

10. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski

11. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta.

12.Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

§ 2. Sposób płatności

 
      Możliwe są następujące formy płatności:  
 • Za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi.  
 • Przelewem. Rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy.
 • Płatność przy odbiorze osobistym 
 •  Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu.

   

§ 3. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w jak najkrótszym czasie. Część towarów sprowadzanych jest na specjalne zamówienie. Terminy oczekiwania na poszczególne produkty podane są obok ich cen. Termin realizacji całego zamówienia wyznacza produkt z najdłuższym terminem oczekiwania. Klient może poprosić Sklep o realizację zamówienia w dwóch częściach, jednak Sklep może poprosić Klienta o dopłatę za dodatkowe koszty dostawy.
 2. Do towarów posiadających kolorystykę takich jak legowiska, smycze, obroże, miski itp. Klient powinien wpisać preferowaną kolorystykę w uwagach do zamówienia. W przypadku braku uwag kolor wysyłany jest losowo.
 3. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, o czym klient będzie informowany telefonicznie bądź mailowo.
 5. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 6. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.
 7. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT.
 8. Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi.

§ 4. Sposób i koszty dostawy Towaru

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
  1. odbiór osobisty we wskazanym punkcie Sprzedawcy – bezpłatnie. (osobisty odbiór towaru przez klienta nie wyłącza jego prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.)
  2. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej
  3. dostawa do paczkomatu Inpost
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia. Mechanizm sklepu sam oblicza koszty wysyłki przed złożeniem zamówienia.
 3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Poczty Polskiej czy dostawcy Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

  Rozdział III. Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

  § 1. Odpowiedzialność za wady rzeczy

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).
  2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
   3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
  4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).
  5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
   1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
   2. żądać usunięcia wady,
   3. żądać obniżenia ceny,
   4. odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  6. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
  7. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację lub wysłać  reklamowany Towar na adres: Sklep zoologiczny 02-795 Warszawa ul. Braci Wagów 4, sprzedawca musi być o tym poinformowany.
  8. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. 
  9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 601398563.
  10. Nie przyjmujemy paczek pobraniowych.

  § 2. Odstąpienie od umowy konsumenta

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
  2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru
  3. Prawo to nie przysługuje Kupującemu jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.
  5. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
   1. listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.
   2. w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
  6. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.
  7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
  8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).
  9. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

Rozdział IV Postanowienia wspólne

§ 1. Polityka cookies

 1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
 2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:
  • informacje na temat sesji,
  • ostatnio oglądane produkty,
 4. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu

 

§ 2. Gwarancja i odpowiedzialność
 
1.W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.
2. Karmy weterynaryjne powinny być stosowane jedynie na polecenie i pod obserwacją lekarza weterynarii. Podczas stosowania produktów weterynaryjnych wizyty u weterynarza w celach kontrolnych powinny odbywać się regularnie co 6 miesięcy lub też bezzwłocznie w razie pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia. Sklep zwierzoland.pl nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby.
      

     
    

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 2. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Sklep internetowy od home.pl